Home / Njoftime / Provimi per vendet e lira te punes

Provimi per vendet e lira te punes

Në zbatim të nenit 22,26 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut VII , pika 7 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , kreut II ,pika 11 ,të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulet dhe të mesme drejtuese ”, Bashkia Berat ka zhvilluar sot provimin per keto pozicione pune:


• 1(nje )Specialist i Menaxhimit të Qëndrës Rome , në Drejtorinë e Sherbimit Social dhe Rinisë

• 1(nje )Specialist i Menaxhimit të Pronave , në Drejtorinë e Menaxhimit të Pronave dhe Strehimit

• 1(nje )Specialist Transporti , në Drejtorinë e Transportit ,Emergjencave dhe Sherbimeve

• 1(nje )Specialist i Menaxhimit të Qëndrës Rinore , në Drejtorinë e Sherbimit Social dhe Rinisë

• 1(nje )Specialist i Nivelit të Lartë për invalidet , në Drejtorinë e Sherbimit Social dhe Rinisë