Home / Njoftime / Per procedurat e ndarjes se baneses me kosto te ulet per te pastrehet

Per procedurat e ndarjes se baneses me kosto te ulet per te pastrehet

Te gjithe qytetaret qe plotesojne kushtin e te ardhurave familjare mujore , per tu strehuar ne banesen e ndertuar nga Enti kombetar i Banesave, per vazhdimin e procedurave te metejshme, duhet te dorezojne prane Bashkise Berat brenda dates 29.02.2016 , dokumentat e percaktuara ne Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr.574, date 29.08.2012 “ “ “ Per percaktimin e dokumentacionit , qe duhet te paraqese familja , per tu strehuar sipas njerit prej programeve te strehimitdhe afateve proçedurave te miratimit nga organet e qeverisjes vendore “ , jane si me poshte :

1. Kerkesa per dorezim te dokumentacionit me poste , ku te citohet çdo dokument qe i bashkelidhet kerkeses si dhe adresa dhe numri i kontaktit.
2. Fotokopjen e kartes se indentitetit te aplikantit
3. Çertifikaten e gjendjes familjare te vitit 2016 .
4. Vertetim nga punedhenesi per cdo pjestar te familjes qe eshte ne marrdhenie pune , ku te percaktohet detyra qe kryhen si dhe paga neto .
5. Vertetim nga Zyra e Punes per çdo pjestar te familjes qe eshte mbi 18 vjec dhe eshte i pa pune .
6. Vertetim nga Organet Tatimore per derdhje kontributesh per çdo pjestar te familjes qe eshte i vetpunesuar ose i punesuar ne privat .
7. Vertetim nga Sigurimet Shoqerore per personat qe jane ne pension.
8. Vertetim nga Drejtoria e Sherbimit Social ne bashki per personat qe perfitojne pagese paaftesie per pune, si dhe ata qe trajtohen me ndihme ekonomike.
9. Vertetim nga Zyra e Regjistimit te Pasurive te Paluajtshme per çdo anetar te familjes , qe nuk disponon ne pronesi banese apo ndonje mjedis qe mund perdoret si i tille .
10. Vendimin e komisionit mjekesor te percaktimit te verberise dhe aftesise per pune per individet me aftesi te kufizuar ( fotokopje e noterizuar).
11. Kerkese per dorezimin e dokumentacionit per vazhdimin e procedures per trajtimin me kredi, kur te percaktohen dokumentat qe dorezohen nga aplikanti .
12. Vertetim nga njesia administrative qe kane paguar taksat vendore .
TABELAT E TE ARDHURAVE FAMILJARE MUJORE MINIMALE DHE MAKSIMALE TE FAMILJEVE QE DO TE TRAJTOHEN ME BANESE ME KOSTO TE ULET TE NDERTUAR NGA ENTI KOMBETAR TE BANESAVE .

SHENIM: Ne perzgjedhjen e qytetareve qe do te trajtohen me banese me kosto te ulet si kriter kualifikues ose s’kualifikues do te jete dhe Standarti I Entit Kombetar te Banesave Tirane ,qe eshte niveli i te ardhurave minimale dhe maksimale neto per familje sipas perberjes familjare dhe struktures se apartamentit jane si me poshte:
TABELA E TE ARDHURAVE NETO MINIMALE MUJORE SIPAS STRUKTURES SE APARTAMENTIT QE DO TE PERFITOJNE

Capture

 

 

 

 

 

TABELA E TE ARDHURAVE NETO MAKSIMALE MUJORE SIPAS NUMRIT TE FRYMEVE PER FAMILJE .

yh

 

 

 

 

 

TABELA E STRUKTURES SE APARTAMENTIT

PERFITUES SIPAS MADHESISE SE FAMILJES
iok