Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  komunikimi, shkenca politike,gjuhë e huaj, gjuhë-letërsi, gazetari , marketing” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”  

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  komunikimi, shkenca politike,gjuhë e huaj, gjuhë-letërsi, gazetari , marketing” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”  

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

Lloji i diplomës “Shkenca  komunikimi, shkenca politike,gjuhë e huaj, gjuhë-letërsi, gazetari , marketing”

niveli minimal i diplomës “Master Profesional

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjëse e Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin:

 

  • Specialist për Marrdhenien me Publikun, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike , kandidati fitues është :

 

1.Drita   Zogasi            

 

 

 

BASHKIA  BERAT