Home / Njoftime / PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierisë ndërtimit / Urbanistikë/  Arkitekturë /Planifikim Hapsinor …” niveli minimal i diplomës “ Master Profesional  ”

PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierisë ndërtimit / Urbanistikë/  Arkitekturë /Planifikim Hapsinor …” niveli minimal i diplomës “ Master Profesional  ”

PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierisë ndërtimit / Urbanistikë/

 Arkitekturë /Planifikim Hapsinor …

niveli minimal i diplomës “ Master Profesional  ”

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjësee Memaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin:

 

Specialist për Planifikimin e Territorit dhe Rregjistrit  Elektronik, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit , kandidati fitues është :

 

 

1.Erida  Nasufi

 

 

 

BASHKIA  BERAT