Home / Njoftime / Njoftimi fituesit Specialist Planifikim dhe Organizim Aktivitetesh

Njoftimi fituesit Specialist Planifikim dhe Organizim Aktivitetesh

Duke ju falenderuar, Bashkia Berat në zbatim të nenit ,22 të ligjit  152/2013  “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimit  të Këshillit të Ministrave,
nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emëriminnë kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar​ po ju dërgon 
për të publikuar njoftimin e listes se kandidateve  fitues   per  proceduren e pranimit ne sherbimin civil  per pozicionin:
  1.  Specialist të Planifikimit dhe Organizimit të Aktiviteteve  në Drejtorine e Turizmit dhe Aktiviteteve​
Shkresa   zyrtare  është nisur  me postë   në adresë të institucionit tuaj me   nr.4115/8 Prot,   datë 14.10.2020  të   Bashkise Berat​.
 ​