Home / Njoftime / Njoftim

Njoftim

BASHKIA BERAT

Berat, më 06/11/2014

 S H P A L L J E

 E LISTES SE KONKURENTEVE  QE DO TE TESTOHEN SIPAS NJOFTIMIT TE BERE NGA BASHKIA NE POZICIONIN

Specialist i Nivelit te Larte  Financë dhe Specialist i Nivelit te Larte  Rregjistrimi dhe Vleresimi, Administratore i Njesise Administrative Nr.1

Drejtoria e Marredhenieve me Publikun dhe Burimeve Njerezore, mbeshtetur ne Ligjin Nr.152/2013 per “Statusin e Nenpunesit Civil”neni 20 pika 2, neni 143, date 12.03.2014 “Per procedurat e rekrutimit ,te perzgjedhjes ,te periudhes se proves,te levizjes paralele,e te ngritjes ne detyre per Nenpunesin Civil te kategorise ekzekutive ,te ulte dhe te mesem drejtuese”

 

V  E N D O S I :

1.Te shpalle listen e konkurenteve qe do te paraqiten per  testimin si dhe daten e testimit si me poshte:

Konnkurentet qe do te vazhdojne testimin jane:

 

1. Evgjeni Pelivani

2.Dhimitraq Guga

3.Selviko Qytyku

4.Arsen Telhaj

5.Anila Doga

6.Shpetim Bendaj

7.Suzana Goxhaj

8.Melpomeni Baci

9.Kreuza Elezi