Home / Njoftime / NJOFTIM  VENDIMI PER PERFUNDIM PA  FITUES TË PROCEDURËS SË PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  

NJOFTIM  VENDIMI PER PERFUNDIM PA  FITUES TË PROCEDURËS SË PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  

NJOFTIM  VENDIMI PER PERFUNDIM PA  FITUES

TË PROCEDURËS SË PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

Lloji i diplomës “Shkenca  të Mjedisit /Pyjeve/Agranomi/ Inxhinieri”

niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

 

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika  22,  të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjëse Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës  pranimit  në  kategorine ekzekutive  në shërbimin civil, si edhe vendimin e  KPP , njofton se  për pozicionin Specialist për Monitorimin e Shërbimeve Publike ,  në  Drejtorinë e  Emergjencave  Civile ,Shërbimeve Publike dhe Pronave

 

Nuk ka asnjë kandidat të kualifikuar  fitues, procedura mbyllet pa fitues dhe do të rishpalles  sipas afateve ligjore

 

 

 

 

 

BASHKIA  BERAT