Home / Njoftime / NJOFTIM  VENDIMI PER PERFUNDIM PA  FITUES TË PROCEDURËS SË PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierike ndërtimi, /Arsimi i Lartë/Ushtarak  etj” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”  

NJOFTIM  VENDIMI PER PERFUNDIM PA  FITUES TË PROCEDURËS SË PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierike ndërtimi, /Arsimi i Lartë/Ushtarak  etj” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”  

NJOFTIM  VENDIMI PER PERFUNDIM PA  FITUES

TË PROCEDURËS SË PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierike ndërtimi, /Arsimi i Lartë/Ushtarak  etj”

niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika  22,  të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjëse Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës  pranimit  në  kategorine ekzekutive  në shërbimin civil, si edhe vendimin e  KPP , njofton se  për pozicionin Specialist për Emergjencat Civile ,  në  Drejtorinë e  Emergjencave  Civile ,Shërbimeve Publike dhe Pronave

 

Nuk ka asnjë kandidat të kualifikuar  fitues, procedura mbyllet pa fitues dhe do të rishpalles  sipas afateve ligjore

 

 

 

BASHKIA  BERAT