Home / Njoftime / Njoftim-Vend i lirë pune

Njoftim-Vend i lirë pune

Bashkia Berat,  në zbatim të nenit 26 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave
“Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar​, shpall  vendin e lire te punes për  levizje paralele dhe ​ngritje ne detyre/  për kategorinë  e ulët  drejtuese në pozicionin:
1.Përgjegjës Sektori për Projektet dhe Integrimin Evropian, në në Drejtorinë e Integrimit Europian dhe Planifikimit Strategjik. Kategoria e pagës III-a/1.