Home / Njoftime / Njoftim- Specialist i Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve në Drejtorinë e Emergjencave

Njoftim- Specialist i Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve në Drejtorinë e Emergjencave

Bashkia Berat në zbatim të nenit , 25 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015
“Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar​  për proceduren e levizjes paralele ne sherbimin civil ne sherbimin civil për pozicionin:
1.Specialist i Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve në Drejtorinë eEmergjencave, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve​.