Home / Njoftime / Njoftim per vende te lira pune

Njoftim per vende te lira pune

NJOFTIM

 PER VEND TE LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit Nr.152/2013 “Statusi i nepunesit civil”neni 22.V.K.M Nr.143date12.03.2014pika7,ndryshuar .Bashkia Berat shpall konkursin per nje vend te lire  pune ne pozicioni :

Administratore te Njesive Administrative Nr.1 dhe Nr.4 (2 vende)Specialist Nivelit te Larte  ,Kontrollit dhe Projekteve ,Specialist i nivelit te Larte te Financ ,Specialist i Nivelit te Larte Topograf per kontrollin e projekteve(Ing.Gjeodet.) Specialist i Nivelit  te Larte Rregjistrimit dhe Vleresimit ,Specialist i Nivelit te Larte Kontrollit te Lejeve ,Zhvillimit,Infrastruktures.,Specialist i Nivelit te Larte IT,Specialist i Nivelit te Larte te Ndihmes ekonomike ne Njesin Administrative Nr.1.

Kandidati duhet te plotesoje kerkesat e pergjithshme ne nenin 12 te ligjit Nr. 152/2013 “Statusi i nepunesit civil”.

 

KERKESAT E VECANTA PER KANDIDATET:

Administratore te Njesive Administrative Nr.1 dhe Nr.4

 Te kete mbaruar arsimin e larte .Te jete ne

1. Sherbimin Civil i Konfirmuar

2.Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3.  Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen  aplikohet.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

Pozicioni Sp.NL. Topograf per kontrollin e projekteve(Ing.Gjeodet.)

1.  Te kete mbaruar arsimin e larte Fakulteti Inxhinieri  dhe Inxhinieri Ndertimi. Ing .Gjeodet.

2.Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3.  Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen aplikohet.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

Pozicioni;Sp.NL.PL.Teritorit,Kontrollit te Projekteve

1.  Te kete mbaruar arsimin e larte  Inxhinieri Ndertimi.Arkitekture Dizajn.

2.Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3.  Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen aplikohet.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

Pozicioni;Sp.NL.PL.Finance

1.Te kete mbaruar arsimin e larte  Fakulteti Ekonomik ,Financ,Financ Bank.

2.Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3.  Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen aplikohet.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

Specialist i Nivelit  te Larte Rregjistrimit dhe Vleresimit ,Specialist i Nivelit te

1.Te kete mbaruar arsimin e larte  Fakulteti Ekonomik ,Financ,Financ Bank.Menazhim Biznesi.

2.Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3.  Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen aplikohet.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

Specialist i Nivelit te Larte te Ndihmes ekonomike ne Njesin Administrative Nr.1.

1.Te kete mbaruar arsimin e larte  Fakulteti Ekonomik ,Pune Sociale .

2.Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3.  Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen aplikohet.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

Pozicioni;Sp.NL.PL.IT

1.Te kete mbaruar arsimin e larte  Fakulteti Inxhinieri ,Inxhinieri Informatike .Informatik.

2.Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3.  Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen aplikohet.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

PARAQITJA E DOKUMENTAVE:

Kandidati duhet te paraqese brenda dates 06.02.2015 ne Drejtorine e MP. dhe Burimeve Njerezore keto dokumenta:

  1. Kerkese me shkrim per aplikim.
  2. Curriculum Vitae C.V.
  3. Fotokopjo te diplomes dhe listes se notave te noterizuara.
  4. Certifikate te perberjes familjare dhe personale me fotografi.
  5. Deshmi kualifikimi (fotokopjo e noteruar) nese ka.
  6. Vleresim pune nga punedhenesi i fundit.
  7. Deshmi i gjendjes gjyqesore.
  8. Libreze pune.
  9. Deshmi nga komisioni mjekesor kompetent qe verteton aftesine per pune.

Ne date 10.01.2015 ne Bashkine Berat do te shpallet lista e konkurenteve qe do te vazhdojne me tej si dhe data e testimit me shkrim dhe intervistes me goje.

Konkurimi do te bazohet ne njohurite mbi Kushtetuten e R.Sh., Kodin e Proçedurave Administrative, Ligjin Nr. 152/2013“Statusi i Nepunesit Civil”,Ligjin nr. 8652 date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, Ligji nr 9367 date 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te intereresave”, Ligjin Nr.9131 date 08.09.2003“Per rregullat e etikes ne administraten publike” ,.Ligji 107/2014 ,”Per Planifikimin dhe zhvillimin  e Teritorit “.Ligji 9355 date 10.03.2005 ,”Per Ndihmen dhe Sherbimet Shoqerore”i ndryshuar. Ligji 9632 “Per sistemin e Taksave dhe Tatimeve “Ligji 9936,date 26.06.2008 ,”Per Menaxhimin e Sistemit Buxhetore ne Shqiperi”,Ligji 10296,date 08.07.2010”Per MKF”,Udhezimi 30,date 27.12.2011 “Per Menaxhimin e Aseteve ne Sektorin Publik”

Keto  pozicione  u ofrohen punonjesve te konfirmuar  ne Sherbimin Civil per procedurat e levizjes paralele dhe ngritjes ne detyre  dhe ne perfundim te afatit vazhdojne procedurat per rekrutime te reja ne Sherbimin Civil

Bashkia Berat