Home / Njoftime / NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË STRUKTURËN E INSPEKTORIATIT TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË STRUKTURËN E INSPEKTORIATIT TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË STRUKTURËN E INSPEKTORIATIT TË POLICISË BASHKIAKE

 

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjes Vendore”, neni 8, pika 2, neni 64, gërma a, g,; Vendimi i Kryetarit të Bashkisë Nr.925 Prot., datë 26.11.2018 “Mbi miratimin e Strukturës  organike të Bashkisë dhe Institucioneve në varësi të  Bashkisë“ i ndryshuar, ligjin nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe Funksionimin e Policisë të Bashkise dhe Komunës” dhe rregullores së Brendshme ‘TIP’ e Policise së Bashkise dhe të komunës, ndryshuar me ligjin Nr.8335 datë 23.04.1999, VKM nr.313, datë 01.07.2002 “Për përcaktimin e Strukturës, numrit të punonjësve dhe shpenzimeve buxhetore të Policisë së Bashkise dhe Komunës”  Bashkia  Berat  shpall  vende të lira  pune në  pozicionin:

 

 • Punonjës të policisë Bashkiake – 5 (pesë) Policë

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithëshme në mbështetje të Rregullores ‘TIP’, neni 1 , Policia Bashkiake dhe e komunes kryen detyra të përcaktuara sipas ligjit nr.8224. date 15.05.1997, ndryshuar  me ligjin nr.8335, date 23.01.1998 dhe akteve të tjera normative që e ngarkojne në detyrë.

 

Kërkesat  e Veçanta

 

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Duhet të kenë mbaruar  arsimin e mesëm;
 3. Të mos jetë i dënuar për kryerje të veprave penale;
 4. Të ketë cilësi të larta morale e qytetare;
 5. Preferohet të ketë punuar në policine e shtetit dhe të mos ketë qenë i dënuar për shkelje të rënda dhe vepra penale;
 6. Të jetë në gjendje të mire shëndëtsore dhe i aftë fizikisht e mendërisht për të vepruar;

 

 

Paraqitja e dokumentacionit

 

Kandidatët duhet të paraqesin në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Marrdhënieve me  Publikun dhe Juridike apo në Sekretarinë e Bashkisë Berat me postë ose dorazi dokumentacionin e kërkuar brenda  datës  03.04.2019:

 

 • Kërkese për aplikim;
 • Curriculum vitae;
 • Fotokopje të Kartës së Identitetit;
 • Çertifikatën Familjare;
 • Fotokopje të noterizuar të  deftesës së shkollës /Diplomës/Listë  notash;
 • Vërtetim nga  Gjykata;
 • Vërtetim nga Prokuroria;
 • Vërtetim i gjendjes Gjyqësore;
 • Raport mjeko-ligjor i aftë për punë;
 • Motivacioni i largimit nga puna e fundit (nëse është i punësuar ose ka qenë i punësuar);
 • Fotokopje e librezës së punës;
 • 2 Fotografi (nje cope 9 x 6 cm dhe nje cope 2.5 x 3.5 cm)

 

Mbas këtj afati, Bashkia Berat do të kërkoj nga Drejtoria Vendore e Policisë Berat, Komisariati i Policisë vlerësimin e personalitetit të kandidatëve që kanë paraqitur dokumentacionin sipas shpalljes. Kandidatët do të njoftohen për zhvillimin e konkurimit.

 

BASHKIA BERAT