Home / Njoftime / Njoftim per vende te lira pune

Njoftim per vende te lira pune

Ne zbatim te ligjit Nr.152/2013 “Statusi i nepunesit civil”neni 22.V.K.M Nr.143 date 12.03.2014 pika7,ndryshuar,Bashkia Berat shpall konkursin per nje vend te lire  pune ne pozicionin :

1.Sekretar i Pergjithshem

2.Specialist  Nivelit te larte te Prokurimeve

3. Specialist Nivelit te Larte Planifikimit te Territorit ,Kontrollit dhe Planeve te Detajuara vendore

4.Specialist i nivelit te Larte te promovimit te turizmit .

5.Drejtor i Koordinimit ,Zhvillimit Strategjik dhe prokurimeve

6.Specialist i Nivelit te Larte Strategjie dhe Zhvillimi

7.Specialist i nivelit te larte per inspektim dhe kontroll ne terren

8.Drejtor i Bujqesise ,mjedisit dhe veterinarise

9.Specialist i nivelit te larte te bujqesise .

10. Specialist i nivelit te larte te kadastres Urbane.

11. Specialist i nivelit te larte te marredhenieve  me median.

 

Kandidati duhet te plotesoje kerkesat e pergjithshme sipas nenit 12 te ligjit Nr. 152/2013 “Statusi i nepunesit civil”.

 

KERKESAT E VECANTA PER KANDIDATET:

 

Sekretar i Pergjithshem 

1.  Te kete mbaruar arsimin e larte Fakulteti Ekonomik,Juridik ,Administrim Publik ,Mesuesi,Shkencat politike ,etj

2.Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3.  Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen aplikohet.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

 

Pozicioni Sp.NL.Prokurimesh

1.  Te kete mbaruar arsimin e larte Fakulteti Ekonomik,Juridik dhe Inxhinieri Ndertimi.

2.Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3.  Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen aplikohet.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

Pershkrimi i punes

Suporton ne hartimin dhe zbatimin e planit te prokurimeve;
·      Analizon, hulumton dhe monitoron ne menyre te vazhdueshme tregun ne lidhje me cmimet dhe cilesite e produkteve potenciale qe mund ti sherbejne kompanise;
·      Ndjek procesin e prokurimit dhe identifikon furnitoret me te mire potencial;
·      Pergatit dokumentacionin e nevojshem per inicimin, zhvillimin dhe konkludimit me sukses te procesit te prokurimit;
·      Komunikon me te gjitha palet e interesuara ne procesin e prokurimit per te shkembyer informacionin e nevojshem per konkludimin me sukses te procesit;
·      Suporton ne procesin e negocimit te kontratave dhe negocion me furnizuesit terma kontraktuale te favorshem per kompanine;
·      Asiston departamentin juridik ne fazen e pergatitjes se kontratave;
·      Ndjek zbatimin e kontrates dhe raporton ne menyre periodike prane drejtorit per kontratat e portofolit te tij;
·      Organizon informacionin ne databazen e prokurimeve duke mirembajtur dhe konsoliduar databazen e furnitoreve ekzistues dhe pasurimin me furnitoret potenciale;
·      Suporton mirembajtjen e databazes se informacionit te drejtorise

Pozicioni;Sp.NL.PL.Teritorit,Kontrollit te Proj,PDv

1.  Te kete mbaruar arsimin e larte  Inxhinieri Ndertimi.Arkitekture Dizajn

2.Te kete  note mesatare  mbi 7  3.  Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen aplikohet.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

 

 Specialist i nivelit te Larte te promovimit te turizmit 

1.Te kete mbaruar arsimin e larte  Trashgimni Kulturore,mesuesi,Gjuhet e huaja .

2.Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3.  Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen aplikohet.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

Pershkrimi i punes:

1-Shperndarja e informacionit ne Zyren e Informacionit Turistik per burimet turistike,kulturore dhe natyrore, ne Bashkine Berat.
2-Promovimin e Turizmit ne Bashkine e Beratit ne Zyren e Informacionit Turistik, ne media te shkruara dhe elektronike.
3-Mbledhjen e te dhenave dhe pergatitjen e raporteve periodike mbi ecurine e turizmit ne Bashkine Berat.
4-Perditesimin e Planit te Menaxhimit dhe Planin e veprimit mbi Turizmin.
5-Bashke-organizimin e aktiviteteve kulturore dhe artisitike te cilat risin dhe promovojne imazhin e qytetit ne arene kombetare dhe nderkombetare.

Drejtor i Koordimit,Zhvillimit Strategjik dhe Prokurimeve

1.Te kete mbaruar arsimin e larte Fakulteti Ekonomik,Juridik,Inxhinieri,Mesuesi

2.Te kete note mesatare mbi 7.

3.Te kete eksperience dhe pervoje pune ne fushen ne te cilen aplikohet.

4.Te kete deshmi dhe njohuri te gjuheve te huaja.

5.Te kete njohuri te programeve baze te punes ne kompjuter

6.Te kete aftesi organizuese,komunikuese me goje,shkrim dhe punen ne grup.

 

 

Specialist i Nivelit te Larte Strategjie dhe Zhvillimi

1.Te kete mbaruar arsimin e larte  Inxhinieri ,Arkitekture,Dizanje.

2.Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3.  Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen aplikohet.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

Pershkrimi i punes:

Merr pjesë në përpunimin e politikave të zhvillimit ekonomoko-social dhe rishikimit e përmirësimit të strategjisë së zhvillimit rajonal, afatmesëm dhe afatgjatë.

Merr pjesë aktive në punën për aplikimet on-line të projekteve prioritare e zbatimin e programit të investimeve në projekt buxhetet vjetore.

Punon për zbatimin në kohë dhe me cilësi të investimeve direkt që ka Bashkia me fonde të buxhetit të shtetit ose nga të ardhurat e veta

Kontrollon zbatimin e projekteve në objektet e investimeve dhe zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore.

Specialist i nivelit te larte i per inspektim dhe kontroll ne terren

1.Te kete mbaruar arsimin e larte  Ekonomik,Financ,Menaxhim Biznesi.

2.Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3.  Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen aplikohet.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

 

Drejtor i Bujqesise ,mjedisit dhe veterinarise

1.Te kete mbaruar arsimin e larte,master Shkencore ne te njejten  fushe   Agronomi,Veterinari ,inxhinieri mjedisi .

2.Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3.  Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen aplikohet.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

 

Specialist i nivelit te larte te bujqesise

1.Te kete mbaruar arsimin e larte,  Agronomi.

2.Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3.  Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen aplikohet.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

Pershkrimi i punes:

Përgjegjës për indetifikimin, testimin, përshtatjen dhe futjen e teknologjive të reja,sensibilizimin dhe mbështetjen e fermerëve për ruajtjen e burimeve dhe përdorimin e qendrueshëm të tyre;
Përgjegjës për transferimin e teknologjive bujqësore nëpërmjet eksperimentimit,monitorimit të testimit, në përshtatje me sistemet e rritjes dhe praktikave më të mira për të mundësuar prodhime bujqësore në përputhje me standardet e sigurisë ushqimore;
Përgjegjës për sigurimin e ekspertizës teknike në fushën e bujqësisë
për strukturat e shërbimit këshillimor, shoqatat, fermerët dhe agrobiznesin;
Përgjegjës për ndërmarrjen e e aktivitetee me fermerët në formën e takimeve, fushatave,demonstrimeve, ditëve fushore, trajnimeve, panaireve;
Përgjegjës për dhënien e asistencës tek fermerët për kriteret e përfitimit të subvencioneve,plotësimin e dokumentacionit për të siguruar mbështetje nga programe të ndryshme;
Ndihmon në krijimin dhe zhvillimin e shoqatave të fermerëve (prodhuese,tregtuese,përpunuese).

Specialist i nivelit te larte te kadastres Urbane

1.Te kete mbaruar arsimin e larte,  Inxhinieri ndertimi,Topograf,Gjeodet

2.Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3.  Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen aplikohet.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

 

Specialist i nivelit te larte te marredhenies me median.

  1. Te kete mbaruar arsimin e larte  Gazetari,Mesuesi

2.Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3.  Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen aplikohet.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

 

Keto pozicione u ofrohen fillimisht punonjesve qe jane me status civil,per procedurat e levizjes paralele dhe ngritjes ne detyre.

Pozicionet e Sekretarit te Pergjitshem dhe Drejtor i Drejtorise se Koordinimit,Zhvillimisht do te behen me levizje paralele.Konkurimi do te behet ne daten 22 shtator 2015,ora 12:00 prane Drejtorise se Burimeve Njerezore dhe Sektori Juridik.

Pozicioni  Specialist Nivelit te Larte Planifikimit te Territorit ,Kontrollit dhe Planeve te Detajuara vendore do te behet me levizje paralele,kurse pozicionet Drejtor i Koordinimit ,Zhvillimit Strategjik dhe prokurimeve dhe Drejtor i Bujqesise ,mjedisit dhe veterinarise do te behen me ngritje ne detyre.

PARAQITJA E DOKUMENTAVE:

Kandidati duhet te paraqese brenda dates    10.09.2015     ne Drejtorine Burimeve Njerezore ,Marredhenieve me publikun dhe Juridike keto dokumenta:

  1. Kerkese me shkrim per aplikim.
  2. Curriculum Vitae C.V.
  3. Fotokopjo te diplomes dhe listes se notave te noterizuara.
  4. Certifikate te perberjes familjare dhe personale me fotografi.
  5. Deshmi kualifikimi (fotokopjo e noteruar) nese ka.
  6. Vleresim pune nga punedhenesi i fundit.
  7. Deshmi i gjendjes gjyqesore.
  8. Libreze pune.
  9. Deshmi nga komisioni mjekesor kompetent qe verteton aftesine per pune.

 

Ne date      5.10.2015       ne Bashkine Berat do te shpallet lista e konkurenteve qe do te vazhdojne me tej

Data e testimit me shkrim dhe intervistes me goje do te jete 9.10.2015.

Konkurimi do te bazohet ne njohurite mbi Kushtetuten e R.Sh., Kodin e Proçedurave Administrative, Ligjin Nr. 152/2013“Statusi i Nepunesit Civil”,Ligjin nr. 8652 date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, Ligji nr 9367 date 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te intereresave”, Ligjin Nr.9131 date 08.09.2003“Per rregullat e etikes ne administraten publike” , Ligji 9443date20.12.2006,  Ligjin 9734 “Per Turizmin” ,Ligjin 76/2013 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.9734,date 14.5.2007 “Per Turizmin” te ndryshuar,Ligjin nr.9930 date 9.6.2008 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.9734,date 14.5.2007 “Per Turizmin”,Per Prokurimet Publike i Ndryshuar.Ligji 1019 date 23.04.2009 Per Planifikimin e Teritorit dhe legjistacionin ne fuqi,Ligji 9817 date 22.10.2007 “Per bujqesine dhe zhvillimin rural”,Ligjin nr.9632 date 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore” i ndryshuar.

Bashkia Berat