Home / Njoftime / Njoftim per Vend te Lire Pune

Njoftim per Vend te Lire Pune

Ne zbatim  te ligjit Nr.8549, Date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil” neni 13, si dhe te Urdherit Nr.179, date 07.06.2006 , Bashkia Berat shpall  konkursin per nje vend pune ne pozicionin:

“Specialist i Menaxhimit te Pronave, Tokes dhe Pyjeve”

 Kandidati duhet te plotesoje kerkesat e pergjitheshme ne nenin 12 te Ligjit Nr.8549, date 11.11. 1999 “Statusi i  Nepunesit Civili”

 

KERKESAT E VEÇANTA PER KANDIDATET:

1) Te kete mbaruar arsimin e larte në Ekonomik ose Inxhinieri.

2) Te kete pervoje pune.

3)Te kete njohuri te programeve baze te punes ne kompjuter.

4) Te kete aftesi organizuese, komunikuese me goje dhe me shkrim.

.

PARAQITJA E DOKUMENTAVE:

Kandidati duhet te paraqese brenda dates_17__/_01__/2014 ne Drejtorine e MP dhe Burimeve Njerezore keto dokumenta:

-Kerkese me shkrim per aplikim.

-Curriculum Vitae C.V

-Fotokopje e diplomes dhe listes se notave te noterizuara.

-Çertifikate te perberjes familjare.

-Deshmi kualifikimi ( fotokopje e noteruar) nese ka.

-Vleresim pune nga punedhenesi i fundit.

-Deshmi i gjendjes gjyqesore.

-Libreze pune.

– Deshmi nga komisioni mjekesor kompetent qe verteton aftesine per pune