Home / Njoftime / Njoftim per Vend te Lire Pune

Njoftim per Vend te Lire Pune

Ne zbatim te ligjit 152/2013 “Statusi i nepunesit civil”,V.K.M Nr.143 date 12.03.2014pika7,Bashkia Berat shpall konkursin per nje vend te lire  pune ne pozicionin:

SPECIALIST Nivelit te larte te Finances

Pozicioni :Sp.NL.Rregjistrimi dhe vleresimi

Kandidati duhet te plotesoje kerkesat e pergjithshme ne nenin 12 te ligjit Nr. 152/2013 “Statusi i nepunesit civil”.

KERKESAT E VECANTA PER KANDIDATET:

Pozicioni Sp. NL. Financ

Pozicionet ju ofrohen njehere nenpunecve civil te te njejtes kategori per proceduren e levizjes  paralele!

Kandidatet per proceduren paralele duhet te dorzojne dokumentet ne Drejtorin e MBNJ&MP brenda dates  16.10.2014

Pozicioni Sp.NL.Financ

1.  Te jete nenpunes civil i nivelit ekzekutive

2. Te kete mbaruar arsimin e larte Fakulteti Ekonomik.

3. Te kete  note mesatare  mbi 7.

4. e kete  eksperience dhe pervoje  pune.

5. Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja.

6. Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter.

7. Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje, shkrim  dhe punen  ne grup.

Pershkrimi punes:

 • Ndjek dorëzimin në kohë të dokumentacionit kontabël nga magazina, arka, banka dhe merr masa për kontabilizmin në kohë të tij.
 • Bën sistemimin e dokumentacionit bazë sipas magazinave, sipas ndarjeve (hyrje-dalje) arkëtimet, pagesat sipas arkave (lekë, dollarë amerikane, euro);
 • Ben kontabilizimin e dokumentacionit bazë sipas “Rregullores të shoqërisë për kontabilitetin” dhe kontrollon përputhjen e tyre me dokumentacionin justifikues dhe me urdhër pagesën ditore.
 • Ben rakordimim me klientët dhe furnitorët çdo muaj deri në datë 15 të muajit pasardhës dhe arshivimin e aktit të rakordimit në dosjet përkatëse.
 • Përgatit dhe paraqet pasqyra të ndryshme financiare periodike, sipas percaktimeve te bera nga Drejtuesit e shoqerise;
 • Kryen rakordime ditore, javore dhe mujore me Departamentin e marketingut dhe shitjeve mbi situaten e e klienteve.
 • Merret me faturimin e klienteve sipas formatit tatimor te fatures se shitjes.
 • Ben mbylljen e librit te shitjeve dhe blerjeve, sipas modelit te tatimeve, brenda dates 04 te cdo muaji.

Pozicioni: Sp.NL.Rregjistrimi dhe vleresimi

1. Te jete nenpunes civil i nivelit ekzekutiv

2. Te kete mbaruar arsimin e larte Fakulteti Ekonomik,  Financ, Menaxhim Biznesi.

3. Te kete  note mesatare  mbi 7.

4. Te kete  eksperience dhe pervoje pune.

5 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja.

6.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

7. Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje, shkrim  dhe    punen  ne grup.

Pershkrimi i punes:

Te kontrolloje ne terren subjektet,

mbledhjen e tasave,

rregjistrimin e bizneseve etj.

PARAQITJA E DOKUMENTAVE:

 Kandidati duhet te paraqese brenda dates 16.10.2014 ne Drejtorine e M.P. dhe Burimeve Njerezore keto dokumenta:

 1. Kerkese me shkrim per aplikim.
 2. Curriculum Vitae C.V.
 3. Fotokopje te diplomes dhe listes se notave te noterizuara.
 4. Certifikate te perberjes familjare dhe personale me fotografi.
 5. Deshmi kualifikimi (fotokopjo e noteruar) nese ka.
 6. Vleresim pune nga punedhenesi i fundit.
 7. Deshmi i gjendjes gjyqesore.
 8. Libreze pune.
 9. Deshmi nga komisioni mjekesor kompetent qe verteton aftesine per pune.

Ne date.20.10.2014 ne Bashkine Berat do te shpallet lista e konkurenteve qe do te vazhdojne me tej si dhe data e  intervistes me goje do te jete 23.10 .2014 0ra 12 .

Konkurimi do te bazohet ne njohurite mbi Kushtetuten e R.Sh., Kodin e Proçedurave Administrative, Ligjin Nr. 152/2013“Statusi i Nepunesit Civil”, Ligjin nr. 8652 date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, Ligji nr 9367 date 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te intereresave”, 9632 Per sistemin e Taksave dhe Tatimeve

Bashkia Berat

Nese nuk behet plotesimi me proceduren e levizjes paralele ne daten 28 .10.2014 fillojne procedurat per pranimin ne nivelin ekzekutiv. Paraqitja e dokumentave do te behet ne drejtorin  e MBNJ&MP deri ne daten 20.10.2014.

Kushtet qe duhet te plotesojne ne pozicionin:

Pozicioni Sp.NL.Financ

1.Te kete mbaruar arsimin e larte Fakulteti Ekonomik.

2.Te kete  note mesatare  mbi 7.

3. Te kete  eksperience dhe pervoje pune.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja.

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter.

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje, shkrim dhe pune  ne grup.

Pozicioni: Sp. NL. Rregjistrimi dhe vleresimi

1.Te kete mbaruar arsimin e larte Fakulteti Ekonomik, Financ, Menaxhim Biznesi.

2.Te kete  note mesatare  mbi 7.

3. Te kete  eksperience dhe pervoje pune.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja.

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter.

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje, shkrim  dhe punen  ne grup.

PARAQITJA E DOKUMENTAVE:

 Kandidati duhet te paraqese brenda dates     20.10.2014     ne Drejtorine e MP. dhe Burimeve Njerezore keto dokumenta:

 1. Kerkese me shkrim per aplikim.
 2. Curriculum Vitae C.V.
 3. Fotokopjo te diplomes dhe listes se notave te noterizuara.
 4. Certifikate te perberjes familjare dhe personale me fotografi.
 5. Deshmi kualifikimi (fotokopjo e noteruar) nese ka.
 6. Vleresim pune nga punedhenesi i fundit.
 7. Deshmi i gjendjes gjyqesore.
 8. Libreze pune.
 9. Deshmi nga komisioni mjekesor kompetent qe verteton aftesine per pune.

Ne date 23.10.2014 ne Bashkine Berat do te shpallet lista e konkurenteve qe do te vazhdojne me tej si dhe data e testimit me shkrim dhe intervistes me goje.

Konkurimi do te bazohet ne njohurite mbi Kushtetuten e R.Sh., Kodin e Proçedurave Administrative, Ligjin Nr. 152/2013“Statusi i Nepunesit Civil”,Ligjin nr. 8652 date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, Ligji nr 9367 date 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te intereresave”, 9632 Per sistemin e Taksave dhe Tatimeve.