Home / Njoftime / Njoftim per Vend te Lire Pune

Njoftim per Vend te Lire Pune

Ne zbatim te ligjit 150/2013 “Statusi i nepunesit civil”,V.K.M Nr.143 date 12. 03. 2014 pika7, Bashkia Berat shpall konkursin per nje vend te lire  pune ne pozicionin:

SPECIALIST Nivelit te larte te Auditit ne Drejtorin e Auditit

Kandidati duhet te plotesoje kerkesat e pergjithshme ne nenin 12 te ligjit Nr. 150/2013 “Statusi i nepunesit civil”.

 KERKESAT E VECANTA PER KANDIDATET:

Pozicioni Sp. NL. Auditit

1.  Te kete mbaruar arsimin e larte Fakulteti Ekonomik,Juridik .

2.Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3. Te kete  eksperience dhe pervoje   pune 5 vjeçare.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja.

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe    punen  ne grup.

 

Pozicioni; Sp. NL. PL. Teritorit,Kontrollit te Proj,PDv

1.  Te kete mbaruar arsimin e larte  Inxhinieri Ndertimi.Arkitekture Dizajn

 

2.Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3.Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen aplikohet.

4 .Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

 

PARAQITJA E DOKUMENTAVE:

 

Kandidati duhet te paraqese brenda dates     27.08.2014     ne Drejtorine e MP. dhe Burimeve Njerezore keto dokumenta:

  1. Kerkese me shkrim per aplikim.
  2. Curriculum Vitae C.V.
  3. Fotokopjo te diplomes dhe listes se notave te noterizuara.
  4. Certifikate te perberjes familjare dhe personale me fotografi.
  5. Deshmi kualifikimi (fotokopjo e noteruar) nese ka.
  6. Vleresim pune nga punedhenesi i fundit.
  7. Deshmi i gjendjes gjyqesore.
  8. Libreze pune.
  9. Deshmi nga komisioni mjekesor kompetent qe verteton aftesine per pune.

Ne date       28.08.2014       ne Bashkine Berat do te shpallet lista e konkurenteve qe do te vazhdojne me tej si dhe data e testimit me shkrim dhe intervistes me goje.

Konkurimi do te bazohet ne njohurite mbi Kushtetuten e R.Sh., Kodin e Proçedurave Administrative, Ligjin Nr. 150/2013“Statusi i Nepunesit Civil”,Ligjin nr. 8652 date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, Ligji nr 9367 date 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te intereresave”, Ligji 9720 date 23.04.2007

Bashkia Berat