Home / Njoftime / NJOFTIM PËR RREZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR PRANIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MZSH-SË

NJOFTIM PËR RREZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR PRANIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MZSH-SË

NJOFTIM PËR RREZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE

PËR PRANIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MZSH-SË

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14,pika 1 “Kriteret e pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së” ,Vendimin e Këshillit të Ministrave  nr.520 , datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”,komisioni i verifikimit të dokumentacionit në përfundim të verifikimit  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  të  përgjithëshme  dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim  nga komisioni i posaçëm , njofton se për pozicionin   e mëposhtëm .

  • 1(një) Luftues, Shpëtuës, Drejtues Automjeti , në nivelin bazë, në Sektorin për  Shuarjen e zjarrit dhe Shpëtimin, në Drejtorinë  e MZSH-së,
  • 1(një) punonjës ne sallen Operuese , në nivelin bazë, në Sektorin për Shuarjen e zjarrit dhe Shpëtimin, në Drejtorinë  e MZSH-së,

 

Kandidati   që plotëson  e kushtëve  të  përgjithëshme  dhe kërkesave të veçanta  për të  vazhduar me  fazën e dytë të vlerësimit, testimit me shkrim, testimin  fizik dhe intervistën  me gojë është:

1.Sajmir      Lamaj   

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën  04.10.2021, ora 11.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

Testimi i aftësive fizike do të  zhvillohet  në  datën  05.10.2021. ora 10.00 në ambjentet e MZSH-së  .

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën  06.10.2021, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

KRYETARI  BASHKISË

BASHKIA BERAT