Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË NIVELIN EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË NIVELIN EKZEKUTIV (SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 2 të  VKM  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në përfundim të verifikimit  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  të  përgjithëshme  dhe kërkesave të veçanta  për  pranim në  shërbimin civil   të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se kandidati   që plotëson  kushtet për të  vazhduar fazen e dytë të vlerësimit  për pozicionin  ,

  • 1 (një) Specialist  për Prokurimet Publike  në    Drejtorinë  e Koordinim-Zhvillimit dhe Prokurimeve  Publike  ,kategoria e pagës III-b

Kandidati që plotëson  kushtet për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit  është:

 

Marinela     Llupa

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën 16.01.2017, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat  .

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  daten  16.01.2017 , ora 15.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

NJËSIA PËRGJEGJËSE E  MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE