Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  TE KANDIDATËVE   PËR PRANIM  NË  SHËRBIMIN E MZSH-së  CIVIL  PER NIVELIN  BAZË

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  TE KANDIDATËVE   PËR PRANIM  NË  SHËRBIMIN E MZSH-së  CIVIL  PER NIVELIN  BAZË

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  TE KANDIDATËVE   PËR PRANIM  NË  SHËRBIMIN E MZSH-së  CIVIL  PER NIVELIN  BAZË

 

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14,pika 1 “Kriteret e pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së” dhe neni 15 “Emërimi ,lirimi dhe përjashtimi I personelit të Shërbimit të MZSH-së”, shkresën 493 Prot, datë 25.01.2017 të Ministrisë së Punëve të Brendshme “Mbi përzgjedhjen e  aplikantëve për punonjës të  Shërbimit të MZSH-së , për nivelin bazë”  komisioni i verifikimit të dokumentacionit në përfundim të verifikimit  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  të  përgjithëshme  dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin  e mëposhtëm .

 

  • 2(dy) Luftues, Shpëtuës, Drejtues automjeti , në nivelin bazë, në Sektorin për  Shuarjen e Zjarrit dhe Shpetimin, në Drejtorinë  e MZSH-së, Bashkia Berat

 

Kandidati   që plotëson  kërkesat për të  vazhduar me  fazën e dytë të vlerësimit, testimit me shkrim, testimin  fizik dhe intervistën  me gojë është:

 

1.Damian Xhaferaj

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën  24.10.2018, ora 11.00 në ambjentet e Bashkisë Berat  .

 

Testimi    I aftesive fizike do të  zhvillohet  në  datën  25.10.2018, ora 10.00 në ambjentet e MZSH-së  .

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën  25.10.2018, ora 14.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .