Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATËVE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATËVE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  TE KANDIDATËVE   PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL  PER KATEGORINË  E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST)

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 2, të  Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në përfundim të verifikimit  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  të  përgjithëshme  dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin  e mëposhtëm  :

 

 

  • Specialist Jurist, në Sektorin   Juridik, Drejtoria  e Burimeve Njerëzore, Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike.

 

Kandidati që plotëson  kushtet dhe  kërkesat e veçanta për të  vazhduar fazën e dytë të vlerësimit  është:

 

1.Erinda Toto   

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën  20.03.2018, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat  .

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën  20.03.2018, ora 14.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

BASHKIA  BERAT