Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATËVE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATËVE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  TE KANDIDATËVE   PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL  PER KATEGORINË  E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST)

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 2, të  Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në përfundim të verifikimit  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  të  përgjithëshme  dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin  e mëposhtëm  :

 

  • Specialist   i   Rregjistrimit   dhe Menaxhimit të Pronave, në   Drejtorinë e Menaxhimit të Pronave  dhe Strehimit  ,Bashkia Berat,

  

Nuk  është paraqitur asnje   kandidat për të vazhduar me fazat e vleresimit.Procedura  mbyllet pa fitues dhe do të rihapet  perseri  brenda  pesë ditësh.

 

 

BASHKIA  BERAT