Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATËVE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATËVE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATËVE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST)

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike dhe Shkenca Juridike” niveli minimal i diplomës “Mastër Profesional”
Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe IV, pika 2, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat, në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit për pozicionin Specialist për Rregjistrin e Taksës së Pasurisë , në Sektorin e Vleresimit dhe Kontrollit të Taksave dhe Tarifave për Biznesin, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave.
, është:

1.Taulant Esqiu

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 29.06.2018, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat.Kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 29.06.2018, ora 14.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .