Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATËVE PËR PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATËVE PËR PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATËVE PËR PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 2, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve të përgjithëshme dhe kërkesave të veçanta për pranim në shërbimin civil të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin e mëposhtëm :

 Specialist për Prokurimet Publike në Drejtorinë e Prokurimeve Publike
Kandidati që plotëson kushtet dhe kërkesat e veçanta për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

1.Ardisa Zhuka

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 01.12.2017, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 01.12.2017, ora 14.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

BASHKIA BERAT