Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS SEKTORI)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS SEKTORI)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE   PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E  ULËT  DREJTUESE  (PËRGJEGJËS  SEKTORI)

 Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut II, të  Vendimit  nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,  Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit    të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve   për lëvizjen paralele  dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin   :

  • 1(një) Përgjegjës  i  Sektorit të Rregjistrim –Vlerësimit dhe Kontrollit të Biznesit   , në   Drejtorinë e Taksave  dhe Tregjeve.

 

Nuk është  paraqitur asnjë  kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele .

 

NJËSIA  E MENAXHIMIT TË BURIMEVE   NJERËZORE