Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut VII , pika 7 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore ne Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin :

1 (një) Specialist Kadastrës Urbane në Sektorin e Planifikim-Zhvillimit , Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Teritorit , Kategoria e pagës III-b
Nuk është paraqitur asnjë kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele .
NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE