Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  TE KANDIDATEVE     PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut VII  , pika 7 të  Vendimit   nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit    të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve   për lëvizjen paralele  dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin  :

  • 1(nje )Specialist   i   Rregjistrimit   dhe Menaxhimit të Pronave të  Njësisë Vendore  , në   Drejtorinë  e Menaxhimit të Pronave  dhe Strehimit  , Bashkia Berat.

 

Nuk  ka  kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për lëvizjen Paralele.

 

NJËSIA  E MENAXHIMIT TË BURIMEVE   NJERËZORE