Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  TE KANDIDATEVE    PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E  MESME DREJTUESE (DREJTOR  DREJTORIE)

 Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut II, të  Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,  Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve   për lëvizjen paralele  dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin   :

1(një) Drejtor   në Drejtorinë e Shërbimit Social dhe  Rinisë  , Kategoria e pagës II-b.

 

Nuk është paraqitur  asnjë   kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele .

 

NJËSIA  E MENAXHIMIT TË BURIMEVE   NJERËZORE