Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT   TE KANDIDATEVE  PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E  MESME DREJTUESE (DREJTOR  DREJTORIE)

 

Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut II,   , të  VKM  nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve   për lëvizjen paralele  dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin   :

 

Drejtor   në Drejtorinë e Burimeve  Njerëzore , Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike  , Kategoria e pagës II-b.

 

 

Nuk është paraqitur  asnjë   kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele .

 

 

NJËSIA  E MENAXHIMIT TË BURIMEVE   NJERËZORE