Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV(SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut VII , pika 7 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta për lëvizjen paralele të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin :

1(nje ) Specialist i Kontrollit te lejeve te ndertimit dhe infrastruktures në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit ,Investimeve dhe Kontrollit të Projekteve,Bashkia Berat. kategoria e pagës III-b.

Kandidati që plotëson kushtet dhe kriteret e veçanta është:

1.Valentina Karabina

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën14.11.2016, ora 15.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE