Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)
Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i ndryshuar , si edhe të kreut VII , pika 7, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, për lëvizjen paralele , njofton se për pozicionin :

1(nje ) Specialist i Planifikimit të Territorit dhe Sistemit GIZ ,në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit ,Bashkia Berat.
Kandidati që plotëson kushtet për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

1.Ledina Mahmutaj
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 07.11.2017, ora 14.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 
BASHKIA BERAT