Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  TE KANDIDATEVE  PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORINË   E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

 

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII  , pika 7, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve   dhe kërkesave të veçanta  të  përcaktuara në shpalljen për konkurim, për lëvizjen paralele  , njofton se për pozicionin  :

 

 

1(nje )Specialist  i Kontrollit të Zhvillimit të punëve publike   dhe private ,në  Drejtorinë  e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit ,Bashkia   Berat.

 

 

Nuk  ka  kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.

 

 

 

BASHKIA BERAT