Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATËVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATËVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATËVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV (SPECIALIST)

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i ndryshuar , si edhe të kreut VII , pika 7, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, për lëvizjen paralele , njofton se për pozicionin :

 
• 1 (një) Specialist për Prokurimet Publike në Drejtorinë e Prokurimeve Publike.

 
Nuk ka kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.

 

BASHKIA BERAT