Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PWRFUNDIMTAR PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PWRFUNDIMTAR PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PWRFUNDIMTAR      PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut VII  , pika 7 të  VKM  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  ne  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit  pwrfundimtar  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve   për lëvizjen paralele  dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin  :

  • 1(nje )Specialist  i Kordinim- Zhvillimit     , në   Drejtorinë  e Kordinim-Zhvillimit  dhe Prokurimeve  Publike.

 

Nuk  ka  kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.

Vëmendje:  Duke filluar nga data  24.06.2016 të gjithë kandidatet që kanë aplikuar për proceduren e pranimit në shërbimit civil    do të njoftohen në faqen zyrtare të Bashkisë Berat , Shërbimin Kombëtar të punesimit , stendat e informimit të publikut në lidhje me pozicionet e lira     , vendin dhe datën kur do të zhvillohet konkurimi.