Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË NIVELIN EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË NIVELIN EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR TË KANDIDATËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË NIVELIN EKZEKUTIV (SPECIALIST)
Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV , pika 2 të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në përfundim të verifikimit përfundimtar të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve të përgjithëshme dhe kërkesave të veçanta për pranim në shërbimin civil të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin e mëposhtëm :

1 (një) Specialist Kadastrës Urbane në Sektorin e Planifikim-Zhvillimit , Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Teritorit , Kategoria e pagës III-b
Kandidati që plotëson kushtet për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

1.Anxhelo Dhimo

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 14.07.2017, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 14.07.2017, ora 14.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

NJËSIA PËRGJEGJËSE E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE