Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË NIVELIN EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË NIVELIN EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR    PËR PRANIMIN  NË SHËRBIMIN CIVIL   NË NIVELIN  EKZEKUTIV (SPECIALIST) 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV  , pika 2 të  VKM  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në përfundim të verifikimit  përfundimtar  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  të  përgjithëshme  dhe kërkesave të veçanta  për  pranim në  shërbimin civil   të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin  :

  • 1(nje )Specialist  Jurist  , në Sektorin Juridik  ,   Drejtoria  e Burimeve Njerëzore ,Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike.

Kandidatët   që plotësojnë   kushtet për të  vazhduar fazen e dytë të vlerësimit  janë:

 

1.Besjana   Kadriu

2.Enver  Sulejmani    

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën 19.12.2016, ora 12.00 në ambjentet e Bashkisë Berat  .

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën  20.12.2016, ora 15.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

NJËSIA PËRGJEGJËSE E  MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE