Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR PRANIMIN NË NIVELIN EKZEKUTIV NË SHËRBIMIN CIVIL (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR PRANIMIN NË NIVELIN EKZEKUTIV NË SHËRBIMIN CIVIL (SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV , të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore ne Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit Perfundimtar të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve të përgjithëshme dhe kërkesave të veçanta për pranim ne sherbimin civil të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin e mëposhtëm

Kandidati që plotëson kushtet për të vazhduar fazen e dytë të vlerësimit është :

1(nje )Specialist i Kordinim- Zhvillimit , në Drejtorinë e Kordinim-Zhvillimit dhe Prokurimeve Publike.

1.Roland Bushi

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 06.07.2016, ora 11.00 në ambjentet e Bashkisë Berat

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në daten 08.07.2016 , ora 11.00 në ambjentet e Bashkisë Berat

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE