Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS SEKTORI)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS SEKTORI)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS SEKTORI)

Përgjegjës i Sektorit të Taksave dhe Tarifave për taksën familjare dhe të bizneseve në Njësitë Administrative, në Drejtorinë e Taksave dhe Tregjeve”.
Në zbatim të nenit 26, të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar , si edhe të kreut III, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në bashkinë Berat në përfundim të verifikimit përfundimtar të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim , njofton se :

Nuk ka kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Përgjegjës i Sektorit të Taksave dhe Tarifave për taksën familjare dhe të bizneseve në Njësitë Administrative, në Drejtorinë e Taksave dhe Tregjeve.

BASHKIA BERAT