Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS SEKTORI)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS SEKTORI)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË   PËR KATEGORINË  E   ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS  SEKTORI)

 

Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  Vendimit   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit  përfundimtar    të kandidatëve për përmbushjen e kushtëvedhe kërkesave të veçanta  ngritje në  detyrë  të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se  për pozicionin   :

 

  • Përgjegjës  i  Sektorit të Planifikim , në   Drejtorinë e Planifikit  dhe Zhvillimit   të Territorit  .

 

Kandidati që plotëson  kushtet dhe  kërkesat e veçanta për të  vazhduar fazën e dytë të vlerësimit  është:

 

1.Valentina Zotkaj

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën  20.03.2018, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat  .

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën  20.03.2018, ora 14.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

 

BASHKIA  BERAT