Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (Përgjegjës Sektori)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (Përgjegjës Sektori)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (Përgjegjës Sektori)
Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut III, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit përfundimtar të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta ngritje në detyrë të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se Për pozicionin :
1(një) Përgjegjës i Sektorit Juridik , në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore ,Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike , Kategoria e pagës III-a/1.

Kandidati që plotëson kushtet dhe kriteret e veçanta është:

1.Nertila Kadena

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 21.02.2017, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 21.02.2017 , ora 15.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE