Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË PER KATEGORINE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË PER KATEGORINE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË PER KATEGORINE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut III, , të VKM nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit përfundimtar të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta ngritje në detyrë të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se:

Për pozicionin :

1(një) Drejtor në Drejtorinë e Planifikim Territorit ,Investimeve dhe Kontrollit të Projekteve , Kategoria e pagës II-b.

Kandidati që plotëson kushtet dhe kriteret e veçanta është:

1.Sllavi Dhrami

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 14.09.2016, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 14 .09.2016 , ora 15.00 në ambjentet e Bashkisë Berat

Për pozicionin :

1(një)Drejtor në Drejtorinë e Kordinimit dhe Prokurimeve Publike,Kategoriae pagës II-b.

Nuk është paraqitur asnjë kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për ngritje në detyrë .

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE