Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL PER KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL PER KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËRFUNDIMTAR   PËR  NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM  NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL  PER KATEGORINË  E  MESME DREJTUESE (DREJTOR  DREJTORIE)

 

Në zbatim të nenit 26, pika 1 dhe 4 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut II,   , të  Vendimit  nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit  përfundimtar      të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve   për ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë Shërbimit Civil   dhe  kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin  :

 

Drejtor në Drejtorinë e Taksave dhe Tregjeve, Bashkia  Berat

kandidati    është:

 

   Znj.  Nevila  Çaushllari

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën 02.09.2016, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën 02.09.2016, ora 15.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

NJËSIA  E MENAXHIMIT TË BURIMEVE   NJERËZORE