Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHERBIMIT CIVIL PER KATEGORINE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHERBIMIT CIVIL PER KATEGORINE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHERBIMIT CIVIL PER KATEGORINE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

 

Në zbatim të nenit 26, pika 4, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut III, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta ngritje në detyrë të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin :

 

 

 1(një) Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore , Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike , Kategoria e pagës II-b.

 
Kandidati që plotëson kushtet dhe kriteret e veçanta është:

 
1.Vasilia Çela

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 04.04.2017, ora 13.00 në ambjentet e Bashkisë Berat

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 04.04.2017, ora 15.00 në ambjentet e Bashkisë Berat

 

 

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE