Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHERBIMIT CIVIL PER KATEGORINE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHERBIMIT CIVIL PER KATEGORINE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHERBIMIT CIVIL PER KATEGORINE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)
Në zbatim të nenit 26, pika 4, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut III, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta ngritje në detyrë të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin :
1(një)Drejtor në Drejtorinë e Koordinim-Zhvillimit dhe Prokurimeve Publike Kategoria e pagës II-b.

Kandidati që plotëson kushtet dhe kriteret e veçanta është:

1.Ardit Hoxha

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 14.02.2017, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 15 .02.2017 , ora 14.00 në ambjentet e Bashkisë Berat
NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE