Home / Njoftime / Njoftim per rezultatet e verifikimit perfundimtar për levizjen paralele

Njoftim per rezultatet e verifikimit perfundimtar për levizjen paralele

Njoftim per rezultatet e verifikimit perfundimtar për levizjen paralele per kategorite e mesme drejtuese (Drejtor Drejtorie )dhe ato të nivelit Ekzekutive(Specialist)

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut VII , pika 7 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , kreut II ,pika 11 ,të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulet dhe të mesme drejtuese ” .
Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore ne Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit perfundimtar të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin :
• 1(një) Drejtori I Burimeve Njerëzore , në Drejtorinë e Burimeve njerëzore,Marrdhenieve me Publikun dhe Juridike , Bashkia Berat.
• 1(nje )Specialist Burimeve njerëzore në rejtorinë e Burimeve njerëzore,Marrdhenieve me Publikun dhe Juridike, Bashkia Berat.

Kandidatet që plotësojnë kushtet për të vazhduar fazen e dytë të vlerësimit jane
1.Brunilda Musta
2.Shaqe Pupa
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në daten 19.01.2016 , ora 11.00 në ambjentet e bashkisë Berat

 

Njësia e e Menaxhimit të Burimeve njerëzore ne Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin :
• 1(një) Drejtori I Drejtorisë së Kulturës ,Turizmit dhe Sportit , Bashkia Berat

• 1(nje )Specialist i Menaxhimit të Qëndrës Rome , në Drejtorinë e Sherbimit Social dhe Rinisë , Bashkia Berat.

• 1(nje )Specialist i Menaxhimit të Pronave , në Drejtorinë e Menaxhimit të Pronave dhe Strehimit , Bashkia Berat.

• 1(nje )Specialist Transporti , në Drejtorinë e Transportit ,Emergjencave dhe Sherbimeve , Bashkia Berat.
• 1(nje )Specialist i Menaxhimit të Qëndrës Rinore , në Drejtorinë e Sherbimit Social dhe Rinisë , Bashkia Berat.

• 1(nje )Specialist i Nivelit të Lartë për invalidet , në Drejtorinë e Sherbimit Social dhe Rinisë , Bashkia Berat.

Nuk ka kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për lëvizjen paralele.
Vëmendje!Duke filluar nga data 22.01.2016 të gjithë kandidatet që kanë aplikuar për proceduren e pranimit në shërbimit civil dhe atë të ngritjës në detyrë do të njoftohen në faqen zyrtare të bashkisë Berat në lidhje me pozicionet e lira e lira , vendin dhe datën kur do të zhvillohet konkurimi.
Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore