Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut II, , të VKM nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit përfundimtar të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin :

Drejtor në Drejtorinë e Taksave dhe Tregjeve, Bashkia Berat .

Nuk ka kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele .

Vëmendje: Duke filluar nga data 18.08.2016, të gjithë kandidatet që kanë aplikuar për proceduren e ngritjes në detyrë , apo dhe pranim nga jashtë në sherbimin civil do të njoftohen në faqen zyrtare të Bashkisë Berat , Shërbimin Kombëtar të punësimit , stendat e informimit të publikut në lidhje me pozicionet e lira , vendin dhe datën kur do të zhvillohet konkurimi.

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE