Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PERFUNDIMTAR PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË ULËT DREJTUESE (përgjegjës sektori )

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PERFUNDIMTAR PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË ULËT DREJTUESE (përgjegjës sektori )

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PERFUNDIMTAR   PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORINË  ULËT DREJTUESE (përgjegjës  sektori )

 

Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut II, të  Vendimit   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit  përfundimtar    të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve   dhe kërkesave të veçanta  për lëvizjen paralele  të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin   :

–          1(një) Përgjegjës  i  Sektorit të Auditit të Brendshëm , Kategoria e pagës III-a/1.

 

Kandidati  që plotëson  kushtet dhe kriteret e veçanta është:

1.Xhevahir   Muzhaka

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën 05.09.2016, ora 15.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

NJËSIA  E MENAXHIMIT TË BURIMEVE   NJERËZORE