Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PERFUNDIMTAR PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PERFUNDIMTAR PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PERFUNDIMTAR      PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORINË  E NIVELIT EKZEKUTIV(SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut VII  , pika 7 të  VKM  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit  përfundimtar të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve   dhe kërkesave të veçanta  për lëvizjen paralele  të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin  :

  • 1(një)Specialist  Auditi   të  Brendshëm  në  Njësinë  e Auditimit të  Brendshëm  , Bashkia   Berat ,kategoria e pagës III-b.

 

Kandidati  që plotëson  kushtet dhe kriteret e veçanta është:

 

1.Orieta  Hysanj

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën 05.09.2016, ora 15.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

NJËSIA  E MENAXHIMIT TË BURIMEVE   NJERËZORE