Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PERFUNDIMTAR PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PERFUNDIMTAR PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut VII , pika 7 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore ne Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit perfundimtar dhe të afatit të ankimimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin :

1(një)Specialist Auditi të Brendshëm në Njësinë e Auditimit të Brendshëm , Bashkia Berat .

Kandidati që plotëson kushtet për të vazhduar fazen e dytë të vlerësimit është

1.Xhevahir Muzhaka

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në daten 30.03.2016 , ora 11.00 në ambjentet e Bashkisë Berat

Njësia e e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit paraprak dhe të afatit të ankimimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin:

1(nje )Specialist i Menaxhimit të Qëndrës Rome , në Drejtorinë e Sherbimit Social dhe Rinisë , Bashkia Berat.

1(nje )Specialist i Rregjistrimit dhe Menaxhimit të Pronave të Njësisë Vendore , në Drejtorinë e Menaxhimit të Pronave dhe Strehimit , Bashkia Berat.

1(një)Specialist për Marrdhëniet me Median,në Drejtorine e Burimeve Njerëzore,Marrdhënieve me Publiku dhe Juridike , Bashkia Berat

1(një)Specialist për kontrollin e Projekteve në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit ,Investimeve dhe Kontrollit të Projekteve,Bashkia Berat

3(tre) Specialist finance në Njësitë administrative ,Otllak,Sinjë,Velabisht ,në Drejtorinë e Financës ,Bashkia Berat.

Nuk ka kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për lëvizjen paralele.

Vëmendje: Duke filluar nga data 30.03.2016 të gjithë kandidatet që kanë aplikuar për procedure e pranimit në shërbimit civil do të njoftohen në faqen zyrtare të Bashkisë Berat në lidhje me pozicionet e lira , vendin dhe datën kur do të zhvillohet konkurimi.

Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore BASHKIA BERAT