Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË NIVELIN EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË NIVELIN EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË NIVELIN EKZEKUTIV (SPECIALIST)

 
Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV , pika 2 të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve të përgjithëshme dhe kërkesave të veçanta për pranim në shërbimin civil të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin e mëposhtëm :

 
• 1(nje )Specialist Jurist , në Sektorin Juridik ,Drejtoria e Burimeve Njerëzore ,Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike.

 

Kandidati që plotësojnë kushtet për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

 

1.Xhulia Konprifti

 
Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 04.04.2017, ora 13.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 04.04.2017, ora 15.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

 

NJËSIA PËRGJEGJËSE E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE