Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE )

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE )

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR NGRITJE NË DETYRË  PER KATEGORITE  E  MESME  DREJTUESE   DREJTUESE

 (DREJTOR DREJTORIE )

 

Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut II, të  VKM  nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve    dhe kërkesave të veçanta   për ngritjen në detyrë të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin   :

 

  • Drejtor në Drejtorinë e Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve , Bashkia Berat.

 

 

Nuk është  paraqitur asnjë  kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për ngritjen në detyrë, procedura mbyllet pa fitues .

 

 

 

BASHKIA  BERAT